Sprendimai

2024 m. viešai skelbiami sprendimai

2023 m. viešai skelbiami sprendimai

2022 m. viešai skelbiami sprendimai

2021 m. viešai skelbiami sprendimai

2020 m. viešai skelbiami sprendimai

2019 m. viešai skelbiami sprendimai

2018 m. viešai skelbiami sprendimai 

2017 m. viešai skelbiami sprendimai

2016 m. viešai skelbiami sprendimai  

2015 m. viešai skelbiami sprendimai 

Sprendimų archyvas

Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimai, išskyrus Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 17 dalyje nustatytus atvejus, skelbiami  Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto svetainėje. Šiais atvejais rezoliucinė inspektoriaus sprendimo dalis turi būti nedelsiant paskelbta toje visuomenės informavimo priemonėje, kurioje inspektorius nustatė pažeidimą.

Tais atvejais, kai viešai paskelbus žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą gali būti pažeistos asmens teisės ir (ar) teisėti interesai arba kai sprendimo paskelbti neprašo skundą (pareiškimą) pateikęs asmuo (pareiškėjas), inspektoriaus sprendimas viešai neskelbiamas. Tokiais atvejais su inspektoriaus sprendimu supažindinamas tik skundą (pareiškimą) pateikęs asmuo (pareiškėjas) ir tas viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, kurio valdomoje visuomenės informavimo priemonėje nustatytas pažeidimas.

Inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami (Vilniaus apygardos administraciniam) teismui per 30 dienų nuo jų paskelbimo arba, jeigu sprendimas neskelbiamas viešai, nuo pranešimo apie jo priėmimą gavimo dienos.

2023 metais priimtų sprendimų analizė


2022 metais priimtų sprendimų analizė

2021 metais priimtų sprendimų analizė

 

2020 metais priimtų sprendimų analizė

2019 metais priimtų sprendimų analizė