Darbo užmokestis

TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS NUSTATYTASIS (PASKIRSTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

*Darbuotojo, kuris vienintelis tarnyboje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neskelbiamas, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 180, 22.3 papunkčio nuostatomis.

**Pareigybių grupės pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-198.