Š.m. birželio 18 d. antrąją Žurnalistų etikos inspektorės kadenciją pradeda Gražina Ramanauskaitė

Š.m. birželio 18 d. antrąją Žurnalistų etikos inspektorės kadenciją pradeda Gražina Ramanauskaitė

Š.m. birželio 18 d. įsigalioja Seimo nutarimas (Nr. XIIIP-4881(2)), kuriuo antrajai 5 metų kadencijai žurnalistų etikos inspektore paskirta Gražina Ramanauskaitė.

2020 m. birželio 9 d. Seimas po slapto balsavimo minėtu nutarimu paskyrė Gražiną Ramanauskaitę žurnalistų etikos inspektore antrajai kadencijai, balsavo 69 Seimo nariai, prieš – 11, susilaikė 14 parlamentarų.

Gražina Ramanauskaitė yra įgijusi lietuvių filologijos bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius Vilniaus universitete. 1998 m. pradėjo darbą Lietuvos naujienų agentūroje ELTA, 2007 m. buvo paskirta Lietuvos naujienų agentūros ELTA generaline direktore.

Vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymu, žurnalistų etikos inspektorių penkeriems metams skiria Seimas iš kandidatų, kuriuos pasiūlo organizacijos, vienijančios viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir žurnalistus ir kurių narių veiklai taikomos Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso normos. Tas pats asmuo inspektoriumi negali būti skiriamas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Žurnalistų etikos inspektorius yra valstybės pareigūnas, kuris prižiūri, kaip įgyvendinamos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos. Jis nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo, dėl teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse, taip pat vertina, kaip informuojant visuomenę laikomasi Visuomenės informavimo ir kituose įstatymuose nustatytų visuomenės informavimo principų, pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip įgyvendinamos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos ir kt.